Πρόσκληση Θ΄ ΑΡΧΕΡΑΙΣΙΑΚΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


                                      

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  23                                                                                                                                                                                                      Βριλήσσια, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Προς :  Όλα τα μέλη του Σωματείου «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».   

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Θ΄ ΑΡΧΕΡΑΙΣΙΑΚΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ». σε εφαρμογή του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 16/09/2021,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα  μέλη του,  που θα γίνει  την 23η Οκτωβρίου 2021 στα  εντός του «Αθλητικού Συγκροτήματος Ολύμπου και Φλωρίνης ευρισκόμενα γραφεία του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» και ώρα ενάρξεως την 14:00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

  • Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων περιόδου 2019-2021 .
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικών  ετών 2019 και 2020 .
  • Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικών ετών 2019 και 2020 .
  • Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό .
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη .
  • Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2021.
  • Συζήτηση εκπροσώπων για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 2022.
  • Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2022.
  • Τροποποίηση του καταστατικού και υποχρεωτική εναρμόνισή του , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του Ν.4726/2020 και ψήφισή του

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½  των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι και 10 μέρες πριν την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο (άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4726/2020).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας,  η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 30/10/21, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 14:00 μ.μ, εφόσον υπάρξει απαρτία του ¼ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο κατά τα ανωτέρω .

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία της 30/10/2021, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 6/11/21, στον ίδιο χώρο, ήτοι στα εντός του «Αθλητικού Συγκροτήματος Ολύμπου και Φλωρίνης ευρισκόμενα γραφεία του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» και ώρα έναρξης την 14:00 μ.μ, με όσα παρόντα  μέλη παρευρίσκονται , που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει , 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής  της Γενικής Συνέλευσης , τη συνδρομή τους και έχουν περιληφθεί στη λίστα που θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Συλλόγου, καθώς και σε φυσική μορφή έξω από τα γραφεία του Συλλόγου,  το αργότερο μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2021. Η συνδρομή για το έτος 2021, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 10 Ευρώ .

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου την Παρασκευή 3 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 14 μμ , ήτοι τουλάχιστον 20 μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Αρχαιρεσιακής  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Οκτωβρίου 2021και θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες και  στην ηλεκτρονική σελίδα (ιστότοπο)του Συλλόγου προς γνώσιν των μελών του Συλλόγου.

 

Για το ΔΣ του σωματείου

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                            Η Γραμματέας

Κυριάκου Σωτήρης                                                                                                                           Μπέλλου Δήμητρα

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4726/2020

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ       ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.Μπλατσιώρης Ιωάννης
 2.Θεοδώρου Ιωάννης
 3. Θεοδώρου Ειρήνη
 4.Βογιατζής Παύλος
5.Σούλης Γιώργος
6. Κοντός Αθανάσιος
7. Λέκος Θεοφάνης
8.Μπελέγρης Ιωάννης
9. Κυριάκου Σωτήρης
10. Μακρυδάκης Σπυρίδων
11 .Μακρυδάκη Παναγιώτα
12. Μπάρτζης Γεώργιος
13 . Κατσίγιαννης Εμμανουήλ
14.Χανής Αθανάσιος
15 . Μπέλλου Δήμητρα
16.  Χρυσαφίδης Σταύρος – Αλέξανδρος
17.Μουρίκη Χριστίνα
18. Μαραβέλας Ανδρέας
19 .Σαββάκου Μαριλένα
20. Πλάκα Καραπέτη Αλεξάνδρα
21 . Χατζηπαρίση  Αγγελική
22. Μπέλλος Θεοφάνης
23.  Μπέλλος Γεώργιος
24.Λαδίκας  Γεώργιος
25.Δεσποτίδης Μάριος

Βεβαιώνεται ότι ο άνω κατάλογος αναρτήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου και στον ιστότοπό του στις 3-10-2021

 

Για το ΔΣ του σωματείου

Ο Πρόεδρος                                                                                                                               Η Γραμματέας

Κυριάκου Σωτήρης                                                                                                             Μπέλλου Δήμητρα